Monday, November 1, 2010

Ang Panalangin ni Casimiro Tenorio

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti


AMA NAMIN
    Hindi ng sa iilang tao lamang
SUMASALANGIT KA
    sa lupa ba'y may langit din?
SAMBAHIN NAWA ANG PANGALAN MO
    hindi ang ngalan niya't ngalan ng kung sino-sino
IKAW NAWA ANG MAGHARI SA AMIN
    huwag ang paghahari niya
MASUNOD NAWA ANG IYONG KALOOBAN
    hindi ang sa akin, lalo't higit ang sa kaniya
DITO SA LUPA
    na tahanan naming mga sawi
TULAD NG SA LANGIT
    na siyang pinapangarap namin
BIGYAN MO KAMI NG PAGKAING KAILANGAN NAMIN
    huwag ang mga kasinungalingang pilit niyang pinapakain
SA ARAW NA ITO
    maging sa marami pang bukas
AT PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA KASALANAN
    lalo't higit ang kaniyang mga kalapastanganan
TULAD NG AMING PAGPAPATAWAD
    na paulit-ulit niyang sinasamantala
SA MGA NAGKAKASALA SA AMIN
    na wala ni munting bahid ng pagsisisi
AT HUWAG MO KAMING IHARAP SA MAHIGPIT NA PAGSUBOK
    gaya ng hatid-hatid niyang hapis
KUNDI ILAYO MO KAMI SA MASAMA!
    siya na nga!

AMEN.
    Amen.

Ora pro nobis. Ora pro nobis Deum.
___
"Huwag kang makihati sa kaniyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya! Sapagkat suko na sa langit ang mga kasalanan niya, at hindi malilimot ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo nang ibayo sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang saro ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagpasasa at nagmataas, ipalasap din ninyo sa kanya ang katumbas na pahirap at kapighatian!"
-Apocalipsis 18: 4-7

0 reaction(s):

 

Copyright © 2010 Désolé Boy | Blogger Templates by Splashy Templates | Free PSD Design by Amuki